↑ Åter till Studievägledning

Validering eller prövning

Med tanke på att begreppen prövning och validering i en del sammanhang används utan åtskillnad är det viktigt att skilja begreppet prövning från begreppet validering.

Validering:

  • innebär en värdering av reell kunskap och kompetens i form av informell diagnostisering och/eller formellt erkännande
  • kan ske under kortare eller längre tid
  • bedömer och fastställer deltagarens kunskaper och färdigheter och ger en möjlighet att anpassa studierna till individens förutsättningar och kunskaper och ser till den studerandes möjlighet att tillgodogöra sig studierna.

Validering är ett sätt att förkorta studietiden, om du bedöms ha tillräckliga kunskaper i en kurs/delar av en kurs.

Validering innebär att vi gör en kartläggning av tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språk och matematikkunskaper och övriga meriter. Därefter genomgås en bedömning enligt gymnasieskolans kursplaner. Efter avslutad validering ges en rekommendation om vad som eventuellt fattas för att få betyg på hela kursen.

 

Prövning:

  • sker mot given kurs och är mycket noga reglerad i förordningar för gymnasie- och vuxenutbildning. När prövningen genomförs förutsätts den studerande ha de kunskaper som kursen syftar till. ”Prövning kan anses vara ett alternativt sätt till ”vanlig” undervisning att bedöma, fastställa och betygssätta kunskaper och färdigheter”(Validering, Skolverket s1l).
  • sker i allmänhet vid ett tillfälle, eventuellt uppdelat på ett skriftligt provtillfälle och en muntlig tentamen.
  • kan ibland vara en del av valideringsprocessen.

Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och erhålla ett betyg. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen.

Mer info: ansökan till prövning

Ny betygsskala

Nya betygsskalan är A till F där A här högsta betyg och F lägsta (underkänt)

Betygsskalan vid en prövning är A till F på hela kursen.

Har du IG eller F på kursen sedan tidigare tas ingen avgift, men då får du styrka detta med att visa tidigare betyg.