↑ Åter till Elevinformation

Pedagogisk information

Betyg/intyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterierna. Vuxenutbildningen förutsätter att den studerande tar ett personligt ansvar för sina studier. Läraren ger fortlöpande information om den studerandes utveckling i studierna och redovisar på vilka grunder betygsättning sker. Vid betygsättningen ska läraren göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. Både muntliga och skriftliga prestationer ingår. Vill du som elev ha dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än betyg, har du möjlighet att få ett intyg istället.

Pedagogiska frågor
Vänd dig alltid i första hand till din lärare om du har synpunkter på en kurs angående uppläggning, prov, betygskriterier mm.

Lärplattform
Skolan använder sig av ”It’s Learning” som lärplattform. se It’s Learning för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter
Om du är medveten om att du har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är det nödvändigt att dina lärare får veta detta så fort som möjligt.

Samrådsmöten
Under varje termin genomförs möten mellan personal och elever, där du som elev har möjlighet att framföra åsikter och önskemål gällande dina studier.