↑ Åter till Elevinformation

Frånvaro, CSN etc.

CSN
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) poängterar vikten av att eleverna deltar regelbundet i all undervisning.
Hög frånvaro utan godtagbar anledning kan medföra att dina studiestödspoäng och därmed också storleken på din ersättning reduceras. Mycket svaga studieresultat kan få till följd att CSN inte beviljar ersättning för fortsatta studier.
Sjukfrånvaro ska ALLTID anmälas till Försäkringskassan första dagen.

Mer information om studiestöd kan du läsa på CSN

För att göra en ansökan om studiestöd behöver du ha e-legitimation eller beställa personlig kod från Csn.

 

Aktivt deltagande i undervisningen
En första förutsättning för ett gott studieresultat är god närvaro och aktivt deltagande/engagemang i undervisningen. Utdrag ur skollagen kap 20, §9.

”Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg”.

Sjukdom eller annan frånvaro
Frånvaro anmäls till expeditionen tfn. 0523-66 46 75. Sjukfrånvaro ska ALLTID anmälas till Försäkringskassan första dagen. Vård av barn anmäls till CSN om du har ersättning från dem.

Avbrott från kurs
Om du önskar avbryta studierna i någon kurs ska du kontakta SYV eller expeditionen.